جلسات مشاوره و برنامه ریزی درسی

گروه آموزش سید مجید SMG-Leran اقدام به برگزاری جلسات مشاوره به صورت خصوصی در محل متقاضی نموده و در موضوعات متنوع و مختلف، راهکارها و راهنمایی های متنوع و مناسبی را ارائه مینماید و همیشه در کنارشما خواهد بود.

SMG-M1مشاوره تحصیلیهزینه جلسه 45 دقیقه ای۲۵۰,۰۰۰   تومانتماس بگیرید
SMG-M2برنامه ریزی تحصیلیهزینه جلسه 45 دقیقه ای
۲۵۰,۰۰۰  تومانتماس بگیرید
SMG-M3مشاوره تغذیههزینه جلسه 45 دقیقه ای
۳۵۰,۰۰۰   تومانتماس بگیرید
SMG-M4مشاوره دکوراسیون داخلیهزینه جلسه 45 دقیقه ای
۳۵۰,۰۰۰  تومانتماس بگیرید
SMG-M5سبک زندگیهزینه جلسه 45 دقیقه ای
۳۵۰,۰۰۰   تومانتماس بگیرید
SMG-M6کنترل هیجانهزینه جلسه 45 دقیقه ای
۳۰۰,۰۰۰  تومانتماس بگیرید
SMG-M7هدایت هوشهزینه جلسه 45 دقیقه ای
۳۵۰,۰۰۰   تومانتماس بگیرید
SMG-M8مدیریت زمان و مکانهزینه جلسه 45 دقیقه ای
۳۰۰,۰۰۰  تومانتماس بگیرید
SMG-M9مشاوره ورزش و سلامتیهزینه جلسه 45 دقیقه ای
۳۰۰,۰۰۰   تومانتماس بگیرید
SMG-M10کنترل عصبانیتهزینه جلسه 45 دقیقه ای
۳۵۰,۰۰۰  تومانتماس بگیرید
SMG-M11امید به زندگیهزینه جلسه 45 دقیقه ای
۳۰۰,۰۰۰   تومانتماس بگیرید
SMG-M12آرامشهزینه جلسه 45 دقیقه ای
۲۵۰,۰۰۰  تومانتماس بگیرید
SMG-M13اصلاح رفتاریهزینه جلسه 45 دقیقه ای
۳۰۰,۰۰۰   تومانتماس بگیرید